ยีนส์ไทยที่สื่อถึงศิลปะ และสงครามของไทยในสมัยโบราณ